Webshop - ponúka

tapety

vysokej kvality a luxusné

tapety

Hlavná stránka arrow Ochrana údajov
Ochrana údajov

 
Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. uplatňuje pre svoj webshop, pre všetky s tým súvisiace činnosti  a pre spracovanie užívateľských dát pravidlá zakotvené v zákone č.LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejnení všeobecno-prospešných údajov, zákona č. CXIX. z roku 1995 o spracovaní mien a adries za účelom prieskumu a uzatvorenia obchodu a zákona VI. z roku 1998 o ochrane jednotlivcov:


Užívatelia súhlasia, aby spoločnosť  Hajlék-2000 Kft. spracovávala ich osobné a špecifické údaje. Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. Prehlasuje, že so všetkými údajmi, dôvernými informáciami a skutočnosťami, ktoré získal od užívateľa bude zaobchádzať dôverne.  Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. si zároveň vyhradzuje právo, že v prípade ak sa voči užívateľovi vynorí podozrenie na trestný čin, spoločnosť odovzdá všetky osobné údaje užívateľa príslušným orgánom.


Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. zabezpečuje pre svojich užívateľov možnosť nahliadnuť kedykoľvek do evidencie svojich vlastných osobných údajov, aby mohli tieto v prípade zmeniť, alebo zrušiť svoju registráciu.

Tieto údaje sa na iné ciele môžu využiť výlučne sa základe písomného súhlasu dotknutej osoby.
Do užívateľskej databázy majú prístup výlučne na to oprávnení pracovníci. Osobné údaje užívateľov (vrátane e-mailovej adresy) spoločnosť Hajlék-2000 Kft. tretej osobe nevydá. Výnimku tvorí situácia, kedy pri internetovom nákupe spoločnosť Hajlék-2000 Kft. Odovzdá osobné údaje užívateľa svojmu obchodnému partnerovi za účelom vybavenia objednávky.

Účasť v službách, ktoré stránka poskytuje je dobrovoľná. Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. Sa zaväzuje, že nebude uplatňovať žiadne sankcie voči tomu užívateľovi, ktorý odmietne nepovinné poskytnutie údajov.
Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. sa postará o to, aby spracovanie údajov o užívateľovi, ktoré získal v rámci poskytovania služieb, zodpovedalo maďarským platným právnym nariadeniam.

Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. sa zaväzuje, že na e-mailové adresy udané užívateľmi počas registrácie nebude posielať elektronické listy, s výnimkou e-mailov, ktoré obsahujú informácie o službách a novinkách spoločnosti Hajlék-2000 Kft., s prijímaním ktorých užívatelia pri svojej registrácii súhlasia. Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. urobí všetky opatrenia pre bezpečné uchovávanie údajov, ale neberie žiadnu zodpovednosť za ich poškodenia, zničenie alebo dostanie sa do nepovolaných rúk v prípade technickej chyby, prírodného živlu, teroristického útoku či iného zločinu.


Spoločnosť Hajlék-2000 Kft. urobí všetky opatrenia, aby bol prístup na jej stránky plynulý a nerušený, ale nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté chyby, ktoré spôsobia nefunkčnosť stránky a /alebo  prípadnú stratu údajov.

NAIH: NAIH-77457/2014. -->